Cmentarze komunalne Gminy Mysłakowice

 Uchwała Nr IX/76/19 Rady Gminy Mysłakowice w sprawie regulaminu cmentarzy komunalnych Gminy Mysłakowice

 

REGULAMIN CMENTARZY KOMUNALNYCH GMINY MYSŁAKOWICE

 

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1. 1. Cmentarze komunalne na terenie Gminy Mysłakowic stanowią mienie Gminy Mysłakowice.

2. Cmentarzami komunalnymi zarządza Administrator wybrany przez Gminę – zwany dalej „Administratorem cmentarzy”.

3. Informacja o nazwie, siedzibie biura, godzinach urzędowania i numerze telefonu administratora cmentarzy komunalnych widnieją na tablicy ogłoszeń przed wejściem głównym na każdy cmentarz.

4. Wszelkie sprawy formalno-organizacyjne niezbędne do pochowania zwłok na cmentarzach komunalnych załatwia się z administratorem cmentarzy.

 

§ 2. Osoby przebywające na terenie cmentarzy zobowiązane są do zachowania spokoju i powagi miejsca, w którym się znajdują.

 

§ 3. Cmentarze utrzymywane są jako teren zielony, a znajdujące się na nich drzewa, krzewy, trawniki, rabaty kwiatowe podlegają ochronie przed zniszczeniem.

 

§ 4. 1. Cmentarze komunalne otwarte są codziennie, w okresie:

1) od 1 kwietnia do 3 listopada w godzinach od 6.00 do 22.00;

2) od 4 listopada do 31 marca w godzinach od 8.00 do 20.00.

2. Ceremonie pogrzebowe odbywają się w dniach: od poniedziałku do soboty, oprócz dni świątecznych.

 

§ 5. 1. Do stałego wjazdu na teren cmentarzy komunalnych upoważnione są pojazdy Urzędu Gminy Mysłakowice, Administratora zarządzającego cmentarzami, służb komunalnych, Policji, Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Prokuratury, Inspekcji Sanitarnej.

2. W pozostałych przypadkach wjazd na teren cmentarzy możliwy jest jedynie po uprzednim uzyskaniu zgody Administratora cmentarzy lub Urzędu Gminy Mysłakowice oraz po uiszczeniu opłaty określonej odrębną uchwałą.

3. Administratorowi cmentarzy przysługuje prawo do kontroli (wglądu) pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z cmentarzy celem identyfikacji wwożonych lub wywożonych z terenu cmentarza ruchomości.

4. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po ciągach pieszo-jezdnych cmentarza, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, zastosować się do istniejącej organizacji ruchu, nie przekraczać prędkości 5 km/h, nie zakłócać ceremonii pogrzebowej oraz nie tarasować i nie niszczyć ciągów komunikacyjnych.

 

§ 6. Prace budowlane, remontowe i konserwacyjne wolno prowadzić wyłącznie w godzinach od 8.00. do 18.00 w dni robocze.

 

§ 7. 1. Gromadzenie odpadów pochodzących z pielęgnacji i utrzymania grobów dozwolone jest wyłącznie w przeznaczonych do tego celu pojemnikach lub kontenerach.

2. Zabrania się pozostawiania na terenie cmentarza lub wyrzucania do pojemników i kontenerów elementów zdemontowanych pomników, nagrobków, wylewek, opasek i innych materiałów budowlanych oraz ziemi, pozostałych po wykonywanych pracach kamieniarskich i budowlanych.

 

 

Rozdział 2.

MIEJSCA POCHÓWKÓW

 

§ 8. W biurze administratora cmentarzy, prowadzona jest papierowa i komputerowa ewidencja zmarłych pochowanych na cmentarzach komunalnych i ewidencja miejsc zarezerwowanych.

 

§ 9. 1. Prawo do dysponowania miejscem zarezerwowanym ma osoba, która złożyła podanie i wnosi opłaty dotyczące tego miejsca do Administratora cmentarzy.

2. Miejsce zarezerwowane, w przypadku pochowania jego dysponenta w innym grobie, przechodzi do dyspozycji administratora cmentarza, z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3.

3. W przypadku, gdy dysponent miejsca rezerwowanego wskazał, że miejsce to przeznaczone jest do pochowania innej wskazanej przez niego osoby (lub osób), miejsce to pozostaje w dyspozycji tej lub tych osób.

 

§ 10. Udostępnienie obiektów cmentarnych, niezbędnych do przyjęcia zwłok do pochowania na cmentarzach, jak też do innych spraw związanych z działalnością cmentarzy, odbywa się w biurze administratora cmentarza w dni urzędowania.

 

§ 11. 1. Przedsiębiorcy świadczący usługi pogrzebowe zobowiązani są do:

1)    uzgodnienia z administratorem cmentarzy daty i godziny planowanego pochówku oraz korzystania z pomieszczeń cmentarnych;

2)    zabezpieczenia grobów i nagrobków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac;

3)    uporządkowania terenu wokół miejsca pochówku po wykonaniu usługi;

4)    wywozu z terenu cmentarzy gruzu, ziemi i innych pozostałości po robotach budowlanych.

2. Wykonanie czynności pogrzebowych wymaga zgłoszenia u administratora cmentarza, co najmniej na 1 dzień przed terminem pochówku.

 

§ 12. 1. Kolejność pochówków i usytuowanie grobów na cmentarzach musi być zgodna z planem zagospodarowania cmentarzy, z zachowaniem wymiarów i odstępów, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

2. Przekształcenie grobu ziemnego w grób murowany może nastąpić tylko za zgodą administratora cmentarzy, o ile pozwolą na to warunki terenowe (gruntowe).

 

Rozdział 3.

URZĄDZANIE KWATER GRZEBALNYCH - GROBÓW I ICH UTRZYMANIE

 

§ 13. Dysponentem miejsca grzebalnego jest osoba, która opłaciła miejsce grzebalne i jest uprawniona do podejmowania decyzji w sprawie pochówku na tym miejscu.

 

§ 14. Dysponentem niewykupionych miejsc grzebalnych, pod wszystkie kategorie grobów, jest administrator cmentarzy.

 

§ 15. Na podstawie planu zagospodarowania cmentarzy sporządzany jest szczegółowy plan rozmieszczenia kwater grzebalnych, na których urządzane są groby.

 

§ 16. Wszelkie prace ziemne, kamieniarskie, budowlane i renowacyjne wykonywane na terenie cmentarzy, zarówno przez podmioty gospodarcze jak i fizyczne, winne być prowadzone zgodnie z uzgodnieniami pisemnymi poczynionymi z administratorem cmentarza.

 

§ 17. 1. Przed ustawieniem nagrobka należy przedstawić u administratora cmentarza szkic nagrobka z jego wymiarami w dwóch egzemplarzach, w celu uzyskania zgody i potwierdzenia zgodności wymiarów nagrobka z powierzchnią grobu.

2. Wszelka zabudowa grobu, tj. łączna powierzchnia nagrobka i zagospodarowanego terenu przylegającego, nie może przekraczać granic powierzchni grobu.

3. Jako obowiązujące, przyjmuje się minimalne wymiary grobów określone w przepisach szczególnych.

4. Odstępy (przejścia) między grobami są ciągami pieszymi i nie mogą być zabudowane bez zgody administratora cmentarzy.

 

§ 18. 1. Sadzenie drzew i krzewów, ustawianie ławek, ogrodzeń oraz innych elementów małej architektury może nastąpić tylko po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z administratorem cmentarzy.

2. Samowolne ustawianie ławek oraz innych elementów ozdobnych w ciągu pieszym i wykraczającym poza teren grobu, może skutkować ich usunięciem przez administratora cmentarza.

 

 § 19. Dysponent miejsc rezerwowanych zobowiązany jest do stałego utrzymywania czystości i porządku tych miejsc oraz terenu przyległego.

 

Rozdział 4.

PRAWO DO GROBU

 

§ 20. 1. W przypadku niewniesienia zastrzeżenia przeciw ponownemu użyciu grobu wraz z opłatą przewidzianą za pochowanie zwłok, grób ten przeznacza się do likwidacji lub ponownego użycia do pochówku.

2. Likwidacja grobu lub użycie go do ponownego pochówku winno być poprzedzone informacją umieszczoną na grobie, na co najmniej 12 miesięcy przed terminem jego likwidacji.

3. Zastrzeżenie i właściwą opłatę liczoną wstecz, tj. od daty upływu ważności poprzedniej opłaty, można wnieść do czasu zlikwidowania grobu lub użycia go do ponownego pochówku.

4. Z czynności związanych z likwidacją grobu pracownik administracji cmentarzy sporządza protokół, który przechowuje w dokumentacji cmentarnej.

5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania do chowania zwłok w grobach murowanych przeznaczonych do pomieszczenia zwłok więcej niż jednej osoby, a także do chowania urn zawierających szczątki ludzkie powstałe w wyniku spopielenia zwłok.

 

Rozdział 5.

OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZA

 

§ 21. Korzystanie z cmentarzy komunalnych jest odpłatne, na zasadach określonych odrębną uchwałą.

§ 22. Opłaty pobiera administrator cmentarzy, a następnie przekazuje do Urzędu Gminy Mysłakowice.

 

Rozdział 6.

POSTANOWIENIA PORZĄDKOWE

 

§ 23. Na terenie cmentarzy zabrania się:

1) przebywania poza ustalonymi godzinami jego otwarcia;

2) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;

3) przebywania w stanie nietrzeźwości i spożywania alkoholu;

4) żebractwa;

5) palenia papierosów;

6) prowadzenia działalności gospodarczej bez wiedzy i zgody administratora cmentarzy;

7) ustawiania nagrobków i montażu płyt nagrobnych oraz dokonywania nasadzeń drzew i krzewów, ustawiania płotków, ogrodzeń ławek poza obrysem grobu i bez pisemnej zgody administratora cmentarzy;

8) ustawiania ławek oraz innych elementów ozdobnych na przestrzeni między mogiłami utrudniających dojście do grobów innym osobom;

9) ustawianie oraz wywieszanie reklam;

10) wypalania śmieci lub wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone;

11) niszczenia urządzeń cmentarnych, nagrobków i zieleni;

12) wprowadzaniem zwierząt, za wyjątkiem psów przewodników;

13) jazdy na rowerze i hulajnodze.